Gratis frakt fra €20
Bestilles før kl 22:00 på virkedager, leveres i morgen
Gratis retur innen 14 dager

Beslutningshjelpclear

Hvilke symptomer/ubehag opplever du?

 • Svette
 • For varm
 • Svimmel
 • Hodepine
 • Utmattelse
 • Irritabel
 • Konsentrasjonsproblemer
 • Rødt varmeutslett
 • Sløvhet
 • Tørre øyne
 • Tørr hud
 • Sprekker i tremøbler
 • Statisk elektrisitet
 • Tørre lepper
 • Tørrhoste
 • Tett nese
 • Tørre luftveier
 • Sprekker i tregulv
 • Hudirritasjon
 • Kløende nese
 • Irriterte øyne
 • Rennende nese
 • Kvalme
 • Høysnue
 • Mugglukt
 • Muggdannelse
 • Fuktflekker
 • Astma
 • Eksem
 • Støvmidd
 • Kronisk bronkitt
 • Forkjølelse
 • Sølvkre i huset
 • Ømme ledd
 • Irriterte luftveier
 • Kalde hender og føtter
 • Skjelving
 • Klaprende tenner

Vilkår og betingelser - Duux .com

Innholdsfortegnelse:

Artikkel 1 – Definisjoner

Artikkel 2 – Bedriftens identitet

Artikkel 3 – Anvendelse

Artikkel 4 – Tilbudet

Artikkel 5 – Avtalen

Artikkel 6 – Angrerett

Artikkel 7 – Forpliktelser for forbrukeren i angreperioden

Artikkel 8 – Utøvelse av angreretten av forbrukeren og kostnader forbundet med dette

Artikkel 9 – Bedriftens forpliktelser ved heving

Artikkel 10 – Utelukkelse av angrerett

Artikkel 11 – Prisen

Artikkel 12 – Samsvar og ekstra garanti

Artikkel 13 – Levering og utførelse

Artikkel 14 – Langvarige transaksjoner: varighet, oppsigelse og forlengelse

Artikkel 15 – Betaling

Artikkel 16 – Klagebehandling

Artikkel 17 – Tvister

Artikkel 18 – Ytterligere eller andre bestemmelser

Artikkel 1 – Definisjoner

I disse vilkårene og betingelsene gjelder følgende definisjoner:

1. Tilleggsavtale: en avtale der forbrukeren erverver produkter, digitalt innhold og/eller tjenester i forbindelse med en fjernavtale og disse gjenstandene, digitalt innhold og/eller tjenester leveres av bedriften eller av en tredjepart på grunnlag av en avtale mellom den tredjeparten og bedriften;
2. Angrefrist: perioden forbrukeren kan benytte seg av sin angrerett;
3. Forbruker: den fysiske personen som ikke handler for formål knyttet til sin handel, virksomhet, håndverk eller yrke;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitalt innhold: data produsert og levert i digital form;
6. Langvarig avtale: en avtale som gjelder regelmessig levering av varer, tjenester og/eller digitalt innhold i en viss periode;
7. Varig databærer: ethvert verktøy – inkludert e-post – som gjør det mulig for forbrukeren eller bedriften å lagre informasjon som er personlig adressert til ham på en måte som muliggjør fremtidig konsultasjon eller bruk i en periode som er skreddersydd for formålet som informasjonen er ment for, og som tillater uendret reproduksjon av den lagrede informasjonen;
8. Angrerett: forbrukerens mulighet til å heve fjernavtalen innen angrefristen;
9. Bedrift: den fysiske eller juridiske personen og tilbyr produkter, (tilgang til) digitalt innhold og/eller tjenester til forbrukere på avstand;
10. Fjernavtale: en avtale som inngås mellom bedriften og forbrukeren i sammenheng med et organisert system for fjernsalg av produkter, digitalt innhold og/eller tjenester, hvorved frem til og med inngåelsen av avtalen utelukkende eller delvis brukes én eller flere fjernkommunikasjonsteknikker;
11. Angrerettskjema: det europeiske skjemaet for angrerett inkludert i vedlegg I til disse vilkårene og betingelsene; Vedlegg I må ikke gjøres tilgjengelig dersom forbrukeren ikke har angrerett med hensyn til bestillingen sin;
12. Teknologi for fjernkommunikasjon: midler som kan brukes til avtaleinngåelse, uten at forbruker og bedriften må møtes i samme rom.

Artikkel 2 – Bedriftens identitet

Navn bedrift: Duux BV

Som driver under navn(ene):

– Duux BV
– www. duux .com

Forretningsadresse:

Veghelsedijk 2f
5406 TE Uden, Nederland

Tilgjengelighet:
Fra mandag til fredag fra kl. 09.00 til 17.00
Telefonnummer: +31 (0)162700567

E-postadresse: info@ duux .com
Handelskammernummer: 72814179
MVA-nummer: NL859246140B01

Artikkel 3 – Anvendelse

1. Disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder for hvert tilbud gitt av bedriften og for hver avstandsavtale inngått mellom bedriften og forbrukeren.
2. Før avstandsavtalen inngås, gjøres teksten til disse generelle vilkårene tilgjengelig for forbrukeren. Hvis dette ikke er rimelig mulig, vil bedriften, før avstandsavtalen inngås, angi hvordan de generelle vilkårene og betingelsene kan sees hos bedriften og at de vil bli sendt gratis så snart som mulig på forespørsel fra forbrukeren.
3. Dersom fjernavtalen inngås elektronisk, uavhengig av foregående ledd og før fjernavtalen inngås, kan teksten til disse generelle vilkårene gjøres tilgjengelig for forbrukeren elektronisk på en slik måte at forbrukeren kan lagre den på en enkel måte på en holdbar databærer. Dersom dette med rimelighet ikke er mulig, vil det før fjernavtalen inngås, bli angitt hvor de generelle vilkårene kan leses elektronisk og at de vil bli sendt gratis  elektronisk eller på annen måte på forespørsel fra forbrukeren.
4. I tilfelle det gjelder spesifikke produkt- eller tjenestevilkår i tillegg til disse generelle vilkårene, gjelder andre  og tredje ledd tilsvarende, og forbrukeren kan alltid påberope seg den gjeldende bestemmelse som er mest gunstig for ham ved motstridende vilkår.

Artikkel 4 – Tilbudet

1. Dersom et tilbud har begrenset gyldighetstid eller er underlagt vilkår, vil dette fremgå eksplisitt i tilbudet.
2. Tilbudet inneholder en fullstendig og nøyaktig beskrivelse av produktene, det digitale innholdet og/eller tjenestene som tilbys. Beskrivelsen er tilstrekkelig detaljert til å muliggjøre en riktig vurdering av tilbudet for forbrukeren. Hvis bedriften bruker bilder, er disse en sann gjengivelse av produktene, tjenestene og/eller det digitale innholdet som tilbys. Åpenbare feil eller åpenbare feil i tilbudet er ikke bindende for bedriften.
3. Hvert tilbud inneholder informasjon som gjør det klart for forbrukeren hvilke rettigheter og plikter som er knyttet til akseptering av tilbudet.

Artikkel 5 – Avtalen

1. Med forbehold om bestemmelsene i ledd 4, inngås avtalen i det øyeblikk forbrukeren aksepterer tilbudet og oppfyller de tilhørende betingelsene.
2. Hvis forbrukeren har akseptert tilbudet elektronisk, vil bedriften umiddelbart gi en elektronisk bekreftelse av mottak av akseptering av tilbudet. Så lenge mottakelsen av denne aksepteringen ikke er bekreftet av bedriften, kan forbrukeren si opp avtalen.
3. Dersom avtalen inngås elektronisk, vil bedriften iverksette passende tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre elektronisk overføring av data og sikre et trygt nettmiljø. Hvis forbrukeren kan betale elektronisk, vil bedriften ivareta passende sikkerhetstiltak.
4. Innenfor de juridiske rammene kan bedriften innhente informasjon om hvorvidt forbrukeren kan oppfylle sine betalingsforpliktelser, samt alle de fakta og faktorer som er viktige for en ansvarlig inngåelse av avstandsavtale. Hvis bedriften på grunnlag av denne undersøkelsen har gode grunner til ikke å inngå avtalen, har den rett til å avslå en bestilling eller forespørsel med begrunnelse, eller å stille spesielle betingelser til gjennomføringen.
5. Bedriften vil sende følgende informasjon til forbrukeren senest ved levering av produktet, tjenesten eller digitalt innhold, skriftlig eller på en slik måte at den kan lagres av forbrukeren på en tilgjengelig måte på en holdbar databærer:

a. besøksadressen til bedriftens filial hvor forbrukeren kan henvende seg med klager;
b. vilkårene for og måten forbrukeren kan benytte seg av angreretten, eller en klar uttalelse om utelukkelse av angreretten;
c. informasjonen om garantier og eksisterende ettersalgsservice;
d. prisen inkludert alle avgifter for produktet, tjenesten eller digitalt innhold; i den grad det er aktuelt, kostnadene ved levering; og betalingsmåten, leveringen eller oppfyllelsen av fjernkontrakten;
e. kravene for å si opp avtalen dersom avtalen har en varighet på mer enn ett år eller er av ubestemt varighet;
f. hvis forbrukeren har angrerett, modellskjema for angrerett.

6. Ved langvarig transaksjon gjelder bestemmelsen i forrige ledd kun for første levering.

Artikkel 6 – Angrerett

For produkter:

1. Forbrukeren kan si opp en avtale med hensyn til kjøp av et produkt med en betenkningstid på 14 dager uten å oppgi grunn. Bedriften kan spørre forbrukeren om årsaken til bruk av angreretten, men ikke forplikte ham til å oppgi grunn(er).
2. Betenkningstiden nevnt i ledd 1 starter dagen etter at forbrukeren, eller en tredjepart utpekt av forbrukeren på forhånd, som ikke er transportøren, har mottatt produktet, eller:

a. dersom forbrukeren har bestilt flere produkter i samme bestilling: dagen da forbrukeren, eller en tredjepart utpekt av ham, har mottatt det siste produktet. Bedriften kan, forutsatt at den tydelig har informert forbrukeren om dette før bestillingsprosessen, avslå en bestilling på flere produkter med ulik leveringstid.
b. dersom leveringen av et produkt består av flere forsendelser eller deler: dagen da forbrukeren, eller en tredjepart utpekt av ham, har mottatt den siste forsendelsen eller den siste delen;
c. ved avtaler om regelmessig levering av produkter i en viss periode: dagen da forbrukeren, eller en tredjepart utpekt av ham, har mottatt det første produktet.

For tjenester og digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium:

3. Forbrukeren kan uten å oppgi grunn si opp en tjenesteavtale og en avtale om levering av digitalt innhold som ikke er levert på et fysisk medium i løpet av 14 dager. Bedriften spørre forbrukeren om årsaken til anvendelse av angreretten, men ikke forplikte ham til å oppgi grunn(er).
4. Betenkningstiden nevnt i nr. 3 starter dagen etter at avtalen er inngått.

Utvidet angrefrist for produkter, tjenester og digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium ved manglende informasjon om angreretten:

5. Hvis bedriften ikke har gitt forbrukeren den lovpålagte informasjonen om angreretten eller modellskjemaet for angrerett, vil betenkningstiden utløpe tolv måneder etter slutten av den opprinnelige betenkningsperioden, i samsvar med de foregående avsnittene i denne artikkelen.
6. Hvis bedriften har gitt forbrukeren informasjonen nevnt i forrige avsnitt innen tolv måneder etter startdatoen for den opprinnelige angrefristen, vil angrefristen utløpe 14 dager etter dagen da forbrukeren mottok den informasjonen.

Artikkel 7 – Forpliktelser for forbrukeren i angreperioden

1. I angreperioden vil forbrukeren håndtere produktet og emballasjen varsomt. Han vil kun pakke ut eller bruke produktet i den grad det er nødvendig for å fastslå produktets art, egenskaper og funksjon. Grunnprinsippet her er at forbrukeren kun kan håndtere og inspisere produktet slik han ville fått gjort i en butikk.
2. Forbrukeren er kun ansvarlig for verdiforringelse av produktet som er et resultat av at produktet håndteres en måte som går utover det som er tillatt i punkt 1.
3. Forbrukeren er ikke ansvarlig for verdiforringelse av produktet dersom bedriften ikke har gitt ham all lovpålagt informasjon om angreretten før eller ved inngåelsen av avtalen.

Artikkel 8 – Utøvelse av angreretten av forbrukeren og kostnader forbundet med dette

1. Dersom forbrukeren benytter seg av sin angrerett, skal han melde dette til bedriften innen angrefristen ved hjelp av modellskjemaet for angrerett eller på annen utvetydig måte.
2. Så snart som mulig, men innen 14 dager fra dagen etter varselet nevnt i ledd 1, returnerer forbrukeren produktet eller overleverer det til (en autorisert representant for) bedriften. Dette er ikke nødvendig hvis bedriften har tilbudt å hente produktet selv. Forbrukeren har uansett overholdt returfristen dersom han returnerer produktet før betenkningstiden er utløpt.
3. Forbrukeren returnerer produktet med alt tilbehør som er levert, hvis det er rimelig mulig i original tilstand og emballasje, og i samsvar med rimelige og klare instruksjoner gitt av bedriften.
4. Risikoen og bevisbyrden for riktig og rettidig utøvelse av angreretten påhviler forbrukeren.
5. Forbrukeren bærer de direkte kostnadene ved returnering av produktet. Dersom bedriften ikke har meldt fra om at forbrukeren må bære disse kostnadene eller dersom bedriften angir at den selv skal dekke kostnadene, slipper forbrukeren å bære kostnadene for retur.
6. Dersom forbrukeren trekker seg etter at han  først uttrykkelig har bedt om at levering av tjenesten eller levering av gass, vann eller elektrisitet som ikke er gjort salgsklargjort i et begrenset volum eller en viss mengde, starter i refleksjonsperioden, skylder forbrukeren bedriften et beløp som er proporsjonalt med den delen av forpliktelsen som er oppfylt av bedriften på tilbaketrekningstidspunktet, sammenlignet med full oppfyllelse av forpliktelsen.
7. Forbrukeren skal ikke bære noen kostnader for utførelse av tjenester eller levering av vann, gass eller elektrisitet som ikke er gjort klar for salg i et begrenset volum eller mengde, eller for levering av fjernvarme, dersom:

a. bedriften har ikke gitt forbrukeren den lovpålagte informasjonen om angreretten, refusjon av kostnader ved angrerett eller modellskjemaet for angrerett, eller;
b. forbrukeren ikke uttrykkelig har bedt om igangsetting av ytelsen av tjenesten eller levering av gass, vann, elektrisitet eller fjernvarme i betenkningsperioden.

8. Forbrukeren skal ikke bære noen kostnader for hel eller delvis levering av digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium, dersom:

a. han før levering ikke uttrykkelig har samtykket til å påbegynne oppfyllelse av avtalen før utløpet av betenkningstiden;
b. han ikke har erkjent å miste sin angrerett ved å gi sitt samtykke; eller
c. bedriften har unnlatt å bekrefte denne erklæringen fra forbrukeren.

9. Dersom forbrukeren benytter seg av sin angrerett, vil alle tilleggsavtaler bli oppløst juridisk.

Artikkel 9 – Bedriftens forpliktelser ved heving

1. Hvis bedriften muliggjør varsling om heving fra forbrukeren side mulig elektronisk, vil den umiddelbart sende en bekreftelse på mottak etter mottak av denne varslingen.
2. Bedriften refunderer alle betalinger fra forbrukeren, inkludert eventuelle leveringskostnader som er belastet av bedriften for det returnerte produktet, uten forsinkelse, men innen 14 dager etter dagen da forbrukeren varsler ham om heving. Med mindre bedriften tilbyr å hente produktet selv, kan den vente med tilbakebetaling til den har mottatt produktet eller til forbrukeren viser at han har returnert produktet, avhengig av hva som skjer først.
3. Bedriften bruker samme betalingsmåte for refusjon som forbrukeren har brukt, med mindre forbrukeren godtar en annen metode. Tilbakebetalingen er gratis for forbrukeren.
4. Dersom forbrukeren har valgt en dyrere leveringsmåte enn den billigste standardleveringen, slipper bedriften å dekke merkostnadene for den dyrere metoden.

Artikkel 10 – Utelukkelse av angrerett

Bedriften kan utelukke følgende produkter og tjenester fra angreretten, men kun dersom bedriften tydelig har angitt dette i tilbudet, i det minste i tide før avtaleinngåelsen:

1. Produkter eller tjenester med en pris som er utsatt for svingninger i finansmarkedet som bedriften ikke har noen innflytelse over og som kan oppstå innen angrefristen
2. Avtaler inngått under offentlig auksjon. Med offentlig auksjon menes en salgsmetode der produkter, digitalt innhold og/eller tjenester tilbys av bedriften til forbrukeren som personlig er til stede eller som gis mulighet til å være personlig til stede på auksjonen, i regi av en auksjonarius, og hvor den vellykkede budgiveren er forpliktet til å kjøpe produktene, digitalt innhold og/eller tjenester;
3. Tjenesteavtaler, etter full ytelse av tjenesten, men bare hvis:

a. utførelsen har startet med uttrykkelig forhåndssamtykke fra forbrukeren; og
b. forbrukeren har erklært at han vil miste angreretten så snart bedriften har fullført avtalen;

4. Pakkereiser som nevnt i artikkel 7:500 i den nederlandske sivilloven og avtaler om persontransport;
5. Tjenesteavtaler for levering av overnatting, hvis avtalen gir en bestemt dato eller periode for implementering og annet enn for boligformål, godstransport, bilutleietjenester og catering;
6. Avtaler knyttet til fritidsaktiviteter, dersom avtalen gir en bestemt dato eller periode for gjennomføringen;
7. Produkter produsert i henhold til forbrukernes spesifikasjoner, som ikke er prefabrikkerte og som er produsert på grunnlag av et individuelt valg eller avgjørelse fra forbrukeren, eller som tydeligvis er beregnet på en bestemt person;
8. Produkter som ødelegges raskt eller har begrenset holdbarhet;
9. Forseglede produkter som ikke er egnet for retur av hensyn til helsevern eller hygiene og hvor forseglingen er brutt etter levering;
10. Produkter som av natur er ugjenkallelig blandet med andre produkter etter levering;
11. Alkoholholdige drikker, hvis pris ble avtalt da avtalen ble inngått, men leveringen av disse først kan finne sted etter 30 dager, og hvis faktiske verdi avhenger av svingninger i markedet som bedriften ikke har noen innflytelse over ;
12. Forseglet lyd-, videoopptak og dataprogramvare, hvis forsegling er brutt etter levering;
13. Aviser, tidsskrifter eller magasiner, med unntak av abonnementer på disse;
14. Levering av digitalt innhold annet enn på et konkret medium, men bare hvis:

a. utførelsen har startet med uttrykkelig forhåndssamtykke fra forbrukeren; og
b. forbrukeren har erklært at han i så fall mister angreretten.

Artikkel 11 – Prisen

1. I gyldighetsperioden angitt i tilbudet vil prisene på de tilbudte produktene og/eller tjenestene ikke økes, med unntak av prisendringer som følge av endringer i merverdiavgiftssatser.
2. Bedriften kan i motsetning til forrige ledd tilby produkter eller tjenester med variable priser hvis prisene er gjenstand for svingninger i finansmarkedet som bedriften ikke har innflytelse over. Denne avhengigheten av svingninger og at eventuelle oppgitte priser er målpriser, fremgår av tilbudet.
3. Prisøkninger innen 3 måneder etter avtaleinngåelse er kun tillatt dersom de er et resultat av lovbestemmelser eller regler.
4. Prisøkninger fra 3 måneder etter avtaleinngåelse er kun tillatt dersom bedriften har fastsatt dette og:

a. de er et resultat av lovbestemte forskrifter eller bestemmelser; eller
b. forbrukeren har myndighet til å si opp avtalen med virkning fra den dagen prisøkningen trer i kraft.
5. Prisene for produkter eller tjenester som oppgis i tilbudet er inklusive mva.

Artikkel 12 – Overholdelse av avtalen og ekstra garanti

1. Bedriften garanterer at produktene og/eller tjenestene er i samsvar med avtalen, spesifikasjonene som er angitt i tilbudet, rimelige krav til pålitelighet og/eller brukervennlighet og lovbestemmelsene og/eller offentlige forskrifter som eksisterer på datoen for inngåelsen av avtalen. Dersom det er avtalt, garanterer bedriften også at produktet er egnet til annet enn vanlig bruk.
2. En ekstra garanti gitt av bedriften, dens leverandør, produsent eller importør begrenser aldri de juridiske rettighetene og krav som forbrukeren kan gjøre gjeldende overfor bedriften i forbindelse med avtalen dersom bedriften har unnlatt å overholde sin del av avtalen.
3. Med ekstra garanti menes enhver forpliktelse fra bedriften, dennes leverandør, importør eller produsent der han gir forbrukeren visse rettigheter eller krav som går videre enn det som er lovpålagt i tilfelle han har unnlatt å oppfylle sin del av forpliktelsene i avtalen.

Artikkel 13 – Levering og utførelse

1. Bedriften vil utvise størst mulig nøyaktighet ved mottak og utførelse av bestillinger på produkter og ved vurdering av søknader om levering av tjenester.
2. Leveringsstedet er adressen som forbrukeren har gjort kjent for bedriften.
3. Med behørig overholdelse av det som er angitt i artikkel 4 i disse generelle vilkårene, vil bedriften utføre aksepterte bestillinger raskt, men senest innen 30 dager, med mindre en annen leveringsperiode er avtalt. Dersom leveringen blir forsinket, eller dersom en bestilling ikke eller bare delvis kan utføres, vil forbrukeren få beskjed om dette senest 30 dager etter at han har lagt inn bestillingen. Forbrukeren har i så fall rett til å si opp avtalen uten omkostninger og har krav på eventuell erstatning.
4. Etter heving i samsvar med forrige avsnitt, vil bedriften umiddelbart refundere beløpet som forbrukeren har betalt.
5. Risikoen for skade og/eller tap av produkter påhviler bedriften frem til tidspunktet for levering til forbrukeren eller en representant som er utpekt på forhånd og gjort kjent for bedriften, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

Artikkel 14 – Langvarige transaksjoner: varighet, oppsigelse og forlengelse

Oppsigelse:

1. Forbrukeren kan si opp en avtale som er inngått på ubestemt tid og som gjelder ordinær levering av produkter (inkludert strøm) eller tjenester, til enhver tid med tilbørlig overholdelse av avtalte oppsigelsesregler og en oppsigelsesfrist på  mer enn én måned.
2. Forbrukeren kan si opp en avtale som er inngått for en bestemt periode og som gjelder løpende levering av produkter (inkludert strøm) eller tjenester, når som helst mot slutten av avtaleperioden, med overholdelse av avtalt oppsigelsesregler og en oppsigelsesfrist på maksimalt én måned.
3. Forbrukeren kan for inngåtte avtaler nevnt i de foregående avsnittene:

a. når som helst si opp og er ikke begrenset til oppsigelse på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;
b. i det minste si opp på samme måte som de ble inngått av ham;
c. alltid si opp med samme oppsigelsesfrist som bedriften har fastsatt for seg selv.

Forlengelse:

4. En avtale som er inngått for en bestemt periode og som gjelder regelmessig levering av produkter (inkludert strøm) eller tjenester, kan ikke stilltiende forlenges eller fornyes for en bestemt periode.
5. I motsetning til foregående ledd kan en avtale som er inngått for en bestemt periode og som gjelder til regelmessig levering av dagsaviser, nyhets- og ukeblader og tidsskrifter, stilltiende forlenges med en periode på inntil tre måneder, dersom forbrukeren kan si opp avtalen mot slutten av forlengelsen med en oppsigelsesfrist på maksimalt én måned.
6. En avtale som er inngått for en bestemt periode og som gjelder regelmessig levering av produkter eller tjenester kan bare stilltiende forlenges på ubestemt tid dersom forbrukeren til enhver tid kan si opp med en oppsigelsesfrist på ikke lenger enn én måned. Oppsigelsesfristen er maksimalt tre måneder dersom avtalen gjelder regelmessig, men mindre enn én gang i måneden, levering av dagsaviser, nyhets- og ukeblader og tidsskrifter.
7. En avtale med begrenset varighet om regelmessig levering av dagsaviser, nyhets- og ukeblader og tidsskrifter (prøve- eller introduksjonsabonnement) videreføres ikke stilltiende og opphører automatisk etter prøve- eller introduksjonsperioden.

Varighet:

8. Dersom en avtale har en varighet på mer enn ett år, kan forbrukeren si opp avtalen når som helst etter ett år med en oppsigelsesfrist på høyst én måned, med mindre rimelighet og rimelighet motsetter seg heving før utløpet av avtalt varighet å utsette.

Artikkel 15 – Betaling

1. Såfremt ikke annet er bestemt i avtalen eller tilleggsvilkårene, skal beløpene forbrukeren skylder betales innen 14 dager etter angrefristens begynnelse, eller i mangel av angrefrist innen 14 dager etter avtaleinngåelsen. Ved avtale om å yte en tjeneste starter denne fristen dagen etter at forbrukeren har mottatt bekreftelse på avtalen.
2. Ved salg av produkter til forbrukere kan forbrukeren aldri i alminnelige vilkår forpliktes til å betale mer enn 50 % i forskudd. Når det er fastsatt forskuddsbetaling, kan forbrukeren ikke gjøre noen rettigheter gjeldende med hensyn til utførelse av den aktuelle ordren eller tjenesten(e) før den fastsatte forskuddsbetalingen er utført.
3. Forbrukeren har plikt til umiddelbart å rapportere unøyaktigheter i betalingsopplysningene som er oppgitt eller oppgitt til bedriften.
4. Hvis forbrukeren ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser i tide, etter at han har blitt informert av bedriften om forsinket betaling og bedriften har gitt forbrukeren en frist på 14 dager til å oppfylle sine betalingsforpliktelser, etter å ikke betale innen denne 14-dagers perioden, vil den lovbestemte renten være skyldig på det fortsatt skyldige beløpet, og bedriften har rett til å belaste de utenrettslige inkassokostnadene han pådrar seg. Disse innkrevingskostnadene utgjør maksimalt: 15 % på utestående beløp opp til € 2500; 10 % på de neste € 2 500 og 5 % på de neste € 5 000 med et minimum på € 40, =. Bedriften kan avvike fra oppgitte beløp og prosenter til fordel for forbrukeren.

Artikkel 16 – Klagebehandling

1. Bedriften en tilstrekkelig publisert klageprosedyre og behandler klagen i samsvar med denne klageprosedyren.
2. Klager på gjennomføringen av avtalen må sendes fullstendig og tydelig beskrevet til gründeren innen rimelig tid etter at forbrukeren har oppdaget manglene.
3. Klager sendt inn til gründeren vil bli besvart innen en periode på 14 dager fra datoen for mottak. Dersom en klage krever en antatt lengre behandlingstid, vil bedriften svare innen fristen på 14 dager med bekreftelse og indikasjon på når forbrukeren kan forvente et mer detaljert svar.
4. Forbrukeren må gi bedriften minst 4 uker på seg til å løse klagen i gjensidig samråd. Etter denne perioden oppstår det en tvist som er gjenstand for tvisteløsningsprosedyren.

Artikkel 17 – Tvister

1. Avtaler mellom bedriften og forbrukeren som disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder for, er utelukkende underlagt nederlandsk lov.
2. Tvister mellom forbrukeren og gründeren om inngåelse eller gjennomføring av avtaler med hensyn til produkter og tjenester som skal leveres eller er levert av denne bedriften kan, med overholdelse av bestemmelsene nedenfor, forelegges av både forbrukeren og bedriften for Trusted Shops og kan sendes inn via søknadsskjemaet på https://help.trustedshops.com/hc/nl/requests/new
3. En tvist vil kun bli behandlet av Tvisteutvalget dersom forbrukeren først har sendt inn sin klage til gründeren innen rimelig tid.
4. Fører klagen ikke til løsning, må tvisten forelegges Tvisteutvalget skriftlig eller i annen form som utvalget bestemmer senest 12 måneder etter datoen da forbrukeren fremsatte klagen til Tvisteutvalget.
5. Dersom forbrukeren ønsker å forelegge en tvist for Tvisteutvalget, er bedriften bundet av dette valget. Fortrinnsvis rapporterer forbrukeren dette til bedriften først.
6. Dersom bedriften ønsker å fremme en tvist for Tvisteutvalget, må forbrukeren innen fem uker etter skriftlig anmodning om dette fra bedriften gi beskjed om han også ønsker å gjøre det eller om han ønsker at tvisten skal håndteres av den kompetente domstolen. Hvis bedriften ikke blir informert om forbrukerens valg innen fem uker, har bedriften rett til å sende tvisten til den kompetente domstolen.
7. Tvisteutvalget treffer avgjørelse på de vilkår som er fastsatt i Tvisteutvalgets reglement. Tvisteutvalgets avgjørelser fattes i form av bindende råd.
8. Tvisteutvalget skal ikke behandle en tvist eller avbryte behandlingen dersom bedriften har fått betalingsutsettelse, er gått konkurs eller faktisk har avsluttet sin næringsvirksomhet, før en tvist er behandlet av utvalget ved  og endelig dom er avsagt.

Artikkel 18 – Ytterligere eller andre bestemmelser

Tilleggsbestemmelser eller bestemmelser som avviker fra disse generelle vilkårene kan ikke være ugunstige for forbrukeren og skal registreres skriftlig eller på en slik måte at de kan lagres av forbrukeren på en tilgjengelig måte på en varig databærer.

Vedlegg I: Modell for angreskjema

Modell for angreskjema

(fyll ut og returner dette skjemaet dersom du ønsker å si opp avtalen)

a. Til: [navn på bedrift]
[ bedrift med geografisk adresse]
[ faksnummer bedrift, hvis tilgjengelig]
[e-postadresse eller elektronisk adresse til bedrift]

b. Jeg/vi* meddeler Dem herved at jeg/vi* sier opp vår avtale vedrørende
salg av følgende produkter: [betegnelse produkt]*
levering av følgende digitale innhold: [betegnelse digitalt innhold]*
levering av følgende tjeneste: [betegnelse tjeneste]*,

c. Bestilt den*/mottatt den* [bestillingsdato for tjenester eller mottak for produkter]
d. [Navn forbruker(e)]
e. [Adresse forbruker(e)]
f. [Signatur forbruker(e)] (bare når dette skjemaet sendes inn på papir)

* Stryk det som ikke er aktuelt eller fyll inn det som er aktuelt.